NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė EBLANKAI.LT (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Mokesčių srautas“ (kodas 124388313; buveinės adresas: Sėlių g. 33/2, Vilnius) (toliau – MS).

1.2. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp UAB „Mokesčių srautas“, administruojančios tinklalapį EBLANKAI.LT, ir Jūsų (toliau – Lankytojas arba Vartotojas) dėl naudojimosi Svetaine, taip pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetaine, įskaitant ir lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).

1.3. Naudojami terminai: Naudojimasis Svetaine – bet kokių veiksmų atlikimas, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, klausimų, komentarų teikimą, registravimąsi, produktų pirkimą Svetainėje, dokumentų siuntimą bei visus kitus veiksmus Svetainėje, Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle.
Produktas - Svetainėje EBLANKAI.LT pateikiami dokumentų rinkiniai, kuriuos galima įsigyti Svetainėje visus kartu arba grupę dokumentų kaip tam tikrą rinkinį, arba kurį nors vieną dokumentą; taip pat, pavienis kiekvieno rinkinio dokumentas.
Rinkinys - tiek esami, tiek ir būsimi Svetainės dokumentai, suskirstyti į tam tikras skiltis, atsižvelgiant į dokumento rūšį ir pateikiamos informacijos esmę.
Dokumentas – elektroninės formos blankas, sutartis ar kitas dokumentas, pateiktas Sveteinėje ir skirtas parduoti.

1.4. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Produktu, įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) naudotis Produktu.

1.5. MS turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma Svetainėje ir (ar) registruotų vartotojų informavimo. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) pirkti Produktus.

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Produktais galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukus ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukus, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save MS (toliau – Duomenys).

2.2. EBLANKAI.LT vartotojui įvykdžius šių Taisyklių pažeidimus, MS be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją ir privalo sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus duomenis.

2.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. MS ir Lankytojas susitaria, jog MS vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. MS jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui MS turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) pirkti Produktus bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalą MS, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, siekdami naudotis Svetaine ir (ar) pirkti Produktus ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi kyla tik Lankytojui.

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne MS, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Svetaine, apsaugą ir slaptumą.

2.7. Lankytojas iki savo duomenų pateikimo momento sutinka, jog MS tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus savo asmens duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo, Paslaugų teikimo, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais.

2.8. Lankytojas bet kuriuo metu, informuodamas MS elektroniniu paštu, gali atsisakyti jo duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. UAB „Mokesčių srautas“ ir Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. MS pasilieka teisę iš anksto pranešusi Lankytojui keisti Produktą ar atskiras jo dalis ir bet kokį turinį, funkcijas bei informaciją, įskaitant tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Šie pakeitimai negali pabloginti vartotojo padėties, lyginant su ta, kuri buvo iki pakeitimų įsigaliojimo.

3.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne MS, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Produktais (toliau – Turinys).

3.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Svetainėje parduodamais Produktais Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kita.

3.4. Naudojantis Svetaine ir (ar) Produktais Lankytojui draudžiama:

3.4.1. naudotis Svetaine ir Produktais tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Produktais;

3.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiamą, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę MS;

3.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.4.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiamais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;

3.4.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant MS darbuotojais, arba kitaip klaidinamai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.4.6. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.5. Be prieš tai minėtų dalykų, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Produktų:

3.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.5.2. teisės aktais draudžiamai, įžeidžiamai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti;

3.5.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.5.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti.

3.6. MS ir Lankytojas susitaria, jog, Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, MS įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) įsigyti Produktus.

3.7. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti Produktą, jis iš pradžių turi sumokėti MS už Produktą Svetainėje nurodyta tvarka. MS turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kuriuos Produktus dydį bei mokėjimo tvarką, tačiau apie pakeitimus privalo tinklalapyje informuoti vartotojus. Užmokesčio dydžių bei sąlygų pakeitimai neturi įtakos anksčiau jau sudarytoms vartotojų sutartims, t. y. negalioja atgaline data.

3.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog MS nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir Produktais, todėl MS neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiamo, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

3.10. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens Duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) Produktais Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks MS. Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti anksčiau minėtą sutikimą.

3.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) Produktais, gali būti saugomi MS visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką.

3.12. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne MS, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Produktais.

3.13. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Produktais ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia MS šias išimtines teises:

3.13.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

3.13.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;

3.13.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu MS ar kitų asmenų veikloje.

4. Produktai

4.1. MS svetainėje EBLANKAI.LT viešai skelbia ir daro prieinamus Produktus, kurie detaliai aprašyti Svetainės skyrelyje “Apie”. Svetainėje galima įsigyti kiekvieną Produktą atskirai arba visus kartu. Už Produktus lankytojas sumoka MS nustatytą kainą.

4.3. Registruotiems EBLANKAI.LT vartotojams suteikiama galimybė įsigyti Produktus ir visos kitos teisės, kurias įgyja Svetainėje prisiregistravęs asmuo. Neregistruoti vartotojai turi galimybę susipažinti su svetainės struktūra, joje esančia medžiaga ir nemokamais Produktais.

5. Apmokėjimas už produktus

5.1. Produktų naudotojas supranta ir sutinka, kad Produktais bus galima naudotis tik po to, kai jis užsiregistruoja Svetainėje ir sumoka MS už Produktą interneto svetainėje EBLANKAI.LT nurodyta tvarka.

5.2. Visų Produktų kainos yra nurodomos litais. Atsiskaityti galima ir kita valiuta. Valiutai konvertuoti naudojamas oficialus lito ir užsienio valiutos keitimo kursas, kurį pateikia Lietuvos Bankas.

5.3. Lankytojas, išsirinkęs Produktą ir nusprendęs jį nusipirkti, tai gali padaryti Produktą pažymėjus ir paspaudus nuorodą “Prenumeruoti”. Norint išsirinkti ir nusipirkti atskirą produktą ar visus produktus kartu, reikia spausti nuorodą “PRENUMERATA”. Paspaudus nurodytas nuorodas atsivėrusiame lange reikia patvirtinti savo užsakymą paspaudus nuorodą “Patvirtinti”. Norint pakoreguoti savo užsakymą spaudžiama ant nuorodos “koreguoti užsakymą”.

5.4. Patvirtinus užsakymą Vartotojui yra išsiunčiama išankstinė MS sąskaita apmokėjimui, kuri vartotojui išsiunčiama registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Vartotojas privalo per 14 darbo dienų apmokėti išankstinę sąskaitą. Jei per 14 darbo dienų MS negauna apmokėjimo užsakymas yra panaikinamas.

5.5. Apmokėjus išankstinę sąskaitą ir įskaičius į MS banko sąskaitą gautas lėšas, t. y. kai MS gauna apmokėjimą, Vartotojui išsiunčiamas elektroninis laiškas, kuriame informuojama apie galimybę pradėti naudotis produktais bei išsiunčiama PVM sąskaita faktūra.

6. Intelektinės nuosavybės apsauga

6.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius ir Turinį yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško MS sutikimo.

6.2. Nusipirkęs produktą, Vartotojas jį naudoja tik savo reikmėms. Produktą platinti ar daryti jį viešai prieinamą be išankstinio raštiško MS sutikimo draudžiama.

7. UAB „Mokesčių srautas“ atsakomybės ribojimas

7.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, MS nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Produktai parduodami be jokių patvirtinimų ar garantijų iš MS pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Produktai joje bus pardavinėjami tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba jog tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

7.3. Svetainėje esantis turinys yra rekomendacinio pobūdžio ir negali būti laikomas imperatyviu šaltiniu. Esant tokioms aplinkybėms Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog MS nebus atsakinga už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Produktais, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokiomis klaidomis ar nesutapimais tokiame Turinyje, nuostoliais ar žala, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

7.4. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, MS niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Produktais ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Produktais.

8. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

8.1. MS visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojimąsi Svetaine. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 1 darbo dienai nuo jos išsiuntimo momento.

8.2. MS neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš MS. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui, kopijos buvimas MS serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

8.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainėje nurodytais kontaktiniais adresais.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju MS ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

9.3. UAB „Mokesčių srautas“ ir Lankytojas susitaria, jog MS gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo, tačiau apie šį faktą privalo pranešti EBLANKAI.LT tinklalapyje ir (ar) visiems registruotiems vartotojams.

9.4. Visi tarp Lankytojo ir MS kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybomis. Šalims neišsprendus ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal MS buveinės vietą.