Veiklos procesai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconLikviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti aktas(1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės kokybės kontrolės klausimynas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPastato (patalpų) nuomos, eksploatacijos ir paslaugų apmokėjimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconNegyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconJungtinės veiklos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconNuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconAutorinė sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įregistruoti burinę jachtą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo registruoti Juridinių asmenų registre forma (JAR-1-E)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas gido pažymėjimui gauti (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas tarnybiniam gido pažymėjimui gauti (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įrašyti pakeitimus paraiškoje ženklui registruoti ir/arba Prekių ženklų registre2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas ištaisyti klaidą(as) paraiškoje ženklui registruoti ir/arba Prekių ženklų registre2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas patęsti prekių ženklo registracijos galiojimo terminą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įrašyti teisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimą / pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeit...2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimo patvirtinimas (ZP - 16/2004)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimo dokumentas (ZP - 17/2004)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įrašyti licencijos / sublicencijos suteikimą / licencinės / sublicencinės sutarties pasikeitimus / atšaukti suteiktą l...2,90Eur LT
2012-04-17 iconLicencinės / sublicencinės sutarties sudarymo patvirtinimas (ZP - 18/2004)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAukciono vedėjo registras (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešajame aukcione parduoto turto perdavimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDraudimo ar perdraudimo įmonės steigėjų sąrašas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconJuridinio asmens akcininkų sąrašas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVaržytynių protokolas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVaržytynių aktas (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės nuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška gauti leidimą parodomajam skrydžiui virš gyvenamosios vietovės (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybinės produktų saugos ekspertizės aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkerdenų klasifikavimo protokolas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti leidimą naudoti pramonės, mokslo ar medicinos įrenginį2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas vykdyti kirtimus2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtitikties deklaracija2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas paduoti Bendrijos prekių ženklo paraišką2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas licencijai gauti verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGrūdų sandėlio tikrinimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas teismui2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl išlaikymo priteisimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl kilnojamojo daikto priteisimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl medicinos prietaiso, priemonės, naudojamų veterinarijoje, aprobavimo pažymėjimo išdavimui2,90Eur LT
2012-04-17 iconPagrindinių miško kirtimų normos skaičiavimo žiniaraštis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti patentą (IP-1/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas (IP-3/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl autorystės (IP-2/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas registruoti puslaidininkinio gaminio topografiją (TP - 1/99 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą (Declaration of author and a document confi...2,90Eur LT
2012-04-17 Protestas dėl puslaidininkinio gaminio topografijos registravimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti papildomos apsaugos liudijimą (PA-1/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti pažymėjimą teikti kelionės organizatoriaus / kelionių agentūros paslaugas (VTD-05)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPapildomi duomenys apie kelionės organizatoriaus veiklą (VTD-06)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dėl farmacijos praktikos licencijos išdavimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconGeriamojo vandens tiekėjo pranešimas apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus2,90Eur LT
2012-04-17 iconNenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažyma2,90Eur LT
2012-04-17 iconNuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą forma (JAR-5-E)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdžio forma (JAR-PP)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBuities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconKelionių organizatoriaus neįvykdyti įsipareigojimai turistams (VTD-09)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro ...2,90Eur LT
2012-04-17 icon20__ m. programos sąmata2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos prekėms ir paslaugoms2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepo...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų socialinio draudimo įmokos2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų mitybos išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų išlaidų straipsnis „Darbdavių socialinė parama“2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos vidaus reikalų sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Krašto apsa...2,90Eur LT
2012-04-17 iconMitybos išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedikamentų išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos stipendijoms2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsignavimai ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo...2,90Eur LT
2012-04-17 iconIkimokyklinių, visų tipų bendrojo lavinimo, internatinių mokyklų ir vaikų globos įstaigų rodikliai2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesinių, aukštųjų mokyklų rodikliai2,90Eur LT
2012-04-17 iconPedagoginio personalo darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconSveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos socialinei paramai natūra2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos socialinei paramai pinigais2,90Eur LT
2012-04-17 iconKultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconKūno kultūros ir sporto įstaigų mitybos išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės rezervo sudarymo ir saugojimo išlaidų kompensavimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės biudžeto subsidijų universaliųjų pašto paslaugų nuostoliams dengti poreikis pagal siuntų rūšis2,90Eur LT
2012-04-17 iconVidaus reikalų, teisėsaugos, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų išlaidų straipsnis „...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPilnos apimties užduoties klausimynas (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės kokybės kontrolės klausimynas (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties duomenys (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRibotos apimties užduoties klausimynas (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės peržiūros ataskaita (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAuditoriaus atlikto audito peržiūros ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – kredito įstaigos auditas (9 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – bendrovės, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, auditas (10 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – finansų įmonės (finansų maklerio įmonė, valdymo įmonė, investicinė bendrovė) auditas (11 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – draudimo ar perdraudimo įmonės auditas (12 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSantrauka (13 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtliktų auditų sąrašas (14 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKonfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi pasižadėjimas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAuditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo sutartis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNepriklausomumo deklaracija (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtestuoto auditoriaus pažymėjimo pavyzdinė forma (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės pažymėjimo pavyzdinė forma (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProjekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų i...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos kokybės vertinimo forma (25 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos išmokoms iš Garantinio fondo gauti forma2,90Eur LT
2016-05-31 iconPažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus2,90Eur LT
2013-06-27 iconPranešimas apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu2,90Eur LT
2014-01-16 iconPrašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo pavyzdinė forma (teikiama VSDFV skyriui)2,90Eur LT
2014-05-11 iconPrašymas skirti lėšas kaip avansu išmokamo pelno dalį7,24Eur LT
2014-06-06 iconLėšų paėmimo (perdavimo) dokumentas7,24Eur LT
2016-05-31 iconPažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie galvijų supirkimą, skerdenų paruošimą, saugojimą bei lėšų poreikį paramai (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconTipinė vandens telkinio nuomos mėgėjiškai žūklei sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconTipinė vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis (Eur)2,90Eur LT